Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Pura Vida 

Pura Vida is een beweging die is ontstaan uit Stichting Chaos en verwondering en daar onderdeel van uitmaakt. Daarmee is ‘Pura Vida – de weg naar rust’ een ‘merknaam’ die door de Stichting wordt gehanteerd. Voor Pura Vida dient als rechtspersoon de Stichting Chaos en verwondering te worden gelezen.

Stichting

Stichting Chaos en verwondering, gevestigd te Houten, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer 64776573 onder handelsnaam Stichting Chaos en verwondering. Verder in dit document te noemen Stichting

Deelnemer

De persoon met wie Pura Vida (en daarmee automatisch Stichting Chaos en verwondering) een overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Persoonlijke pagina

Een voor de deelnemer persoonlijke online omgeving, beveiligd met een persoonlijke toegangscode, waar het trainingsmateriaal door Stichting Chaos en verwondering op beschikbaar wordt gesteld. Als u deelneemt aan een activiteit van Pura Vida gelden de volgende voorwaarden:

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Pura Vida en een deelnemer aan een Pura Vida activiteit. Afwijkingen zijn alleen mogelijk als Pura Vida en de deelnemer deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. Door het invullen van een digitaal inschrijfformulier voor een van activiteiten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Pura Vida en de deelnemer komt tot stand door het invullen van een digitaal inschrijfformulier voor een van de activiteiten. Pura Vida heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een online training.

3. Annulering

Annulering is mogelijk vóórdat gebruik is gemaakt van een acitiviteit, tot 14 dagen na aanschaf. Het staat deelnemers vrij om tijdens het verloop van een activiteit hun deelname aan de activiteit te beëindigen. Het afzien van deelname geeft geen recht op teruggave van de kosten van de training en ook geen recht op een vervangende activiteit. Pura Vida heeft het recht een training te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan. In geval van annulering door Pura Vida heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de reeds betaalde kosten voor de training. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding. Bij onbehoorlijk gebruik van de training, kopiëren van materiaal voor commercieel gebruik of inloggegevens door te geven aan derden heeft Pura Vida het recht de training te beëindigen zonder terugbetaling van kosten.

4. Deelname als groep of echtpaar.

De persoon die een activiteit ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere deelnemers die hij/zij aanmeldt. De prijzen voor de activiteit zijn per persoon; het is niet geoorloofd de activiteit vervolgens met meerderen te volgen, als maar een enkele deelnemer heeft betaald. Het is mogelijk om de training als groep of echtpaar te volgen tegen een gereduceerd tarief voor de opvolgende deelnemers, neem hiervoor contact op met het team Pura Vida.

5. Prijzen & inhoud van trainingen Pura Vida heeft het recht om prijzen van online trainingen te wijzigen.

Pura Vida is verder gerechtigd: 1. Om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering; 2. Om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma; 3. De planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen; 4. Te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen; 5. (Tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Pura Vida gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

6. Betaling

De betaling van een activiteit waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven wordt direct na inschrijving via een internetbetaling voldaan. De inhoud van de activiteit wordt pas geleverd op het moment dat de betaling ontvangen is. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting, komt de inhoud van de activiteit niet beschikbaar. Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van deelnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door de Stichting ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

7. Incasso

Bij betaling in meerdere delen vinden de volgende betalingen plaats via een automatische incasso.

8. Duur van een online training

De inhoud van de online training zoals PDF’s en video’s blijven tot 18 maanden na aanschaf van de training beschikbaar op de persoonlijke pagina. Van de offline momenten kan de deelnemer eveneens binnen deze 18 maanden gebruik maken. Een retraite boeken met de kortingsbon, is ook bedoeld binnen 18 maanden. Als deze retraite vervolgens wel buiten de 18 maanden valt, is dit mogelijk, mits de retraite wel binnen de gestelde 18 maanden geboekt is. De retraitekorting is niet inwisselbaar voor geld of andere producten.

9. Privacy

Verwerkte informatie of keuzes die de deelnemer in de training maakt blijven privé. Hierover valt meer te lezen in de privacy verklaring.

10. Auteursrecht

Het auteursrecht op door Pura Vida uitgegeven afbeeldingen, teksten en trainingsmateriaal ligt bij Pura Vida. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Pura Vida mag de deelnemer geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.

11. Aansprakelijkheid

De trainingen en activiteiten zoals Pura Vida die aanbiedt zijn bedoeld als ondersteuning in de persoonlijke ontwikkeling voor zelfredzame personen. De training is niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts en overleg indien nodig met behandelend psycholoog of het raadzaam is de training te volgen. Pura Vida is niet aansprakelijk jegens deelnemer voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Pura Vida. Indien en voor zover op Pura Vida enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Pura Vida de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat. Iedere schade jegens Pura Vida, behalve een schade die door Pura Vida is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

12. Overmacht

Indien Pura Vida door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Pura Vida gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Pura Vida op betaling door cliënt voor reeds door Pura Vida verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Pura Vida zal de deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Pura Vida heeft slechts een inspanningsverplichting. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Pura Vida) waardoor Pura Vida tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Pura Vida kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt.

13. Uitvoering door derden

Pura Vida is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

14. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Pura Vida ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Pura Vida, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Pura Vida en gehanteerde software berusten bij Pura Vida. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pura Vida is het niet toegestaan om enig door Pura Vida aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Pura Vida geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

15. Klachten Klachten

dienen per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan Pura Vida. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

16. Deelname door minderjarige

Bij het aanmelden van/door een minderjarige is schriftelijk toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

17. Ontvangen nieuwsbrief

Met inschrijving voor de training, ontvangt de deelnemer automatisch een nieuwsbrief met informatie over andere activiteiten en materiaal. Indien de deelnemer dit wenst, kan hij zich eenvoudig uitschrijven voor deze nieuwsbrief, onderaan de betreffende nieuwsbrief.